Language of document : ECLI:EU:C:2019:419

TEISINGUMO TEISMAS (šeštoji kolegija),

2019 m. gegužės 16 d.(*)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Bendrasis muitų tarifas – Tarifinis klasifikavimas – Klausos aparatų jungtys – Dalys ir reikmenys – Kombinuotoji nomenklatūra – Subpozicijos 8544 42 90, 9021 40 00 ir 9021 90 10“

Byloje C‑138/18

dėl Vestre Landsret (Vakarų regiono apeliacinis teismas, Danija) 2018 m. vasario 9 d. nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2018 m. vasario 22 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Skatteministeriet

prieš

Estron A/S

TEISINGUMO TEISMAS (šeštoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkė C. Toader, teisėjai A. Rosas (pranešėjas) ir L. Bay Larsen,

generalinis advokatas Y. Bot,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas

–        Estron A/S, atstovaujamos advokato L. Kjær,

–        Danijos vyriausybės, atstovaujamos J. Nymann-Lindegren, padedamo advokato K. Hagel-Sørensen,

–        Europos Komisijos, atstovaujamos A. Caeiros ir S. Maaløe,

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinio advokato nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

Sprendimą

1        Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 382), iš dalies pakeisto 2008 m. rugsėjo 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1031/2008 (OL L 291, 2008, p. 1), I priede pateiktos Kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) išaiškinimo.

2        Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Skatteministeriet (Finansų ministerija, Danija) ir Estron A/S ginčą dėl klausos aparatų jungčių tarifinio klasifikavimo.

 Teisinis pagrindas

 Suderinta sistema (SS)

3        Muitinių bendradarbiavimo taryba, tapusi Pasaulio muitinių organizacija (PMO), buvo įsteigta pagal Muitinių bendradarbiavimo tarybos steigimo sutartį, sudarytą 1950 m. gruodžio 15 d. Briuselyje. Suderinta prekių aprašymo ir kodavimo sistema (toliau – SS), kurią parengė PMO, buvo įtvirtinta Tarptautinėje suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos konvencijoje (toliau – SS konvencija), sudarytoje 1983 m. birželio 14 d. Briuselyje, kuri kartu su 1986 m. birželio 24 d. jos dalinio pakeitimo protokolu Europos ekonominės bendrijos vardu buvo patvirtinta 1987 m. balandžio 7 d. Tarybos sprendimu 87/369/EEB (OL L 198, 1987, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 288).

4        Pagal SS konvencijos 3 straipsnio 1 dalį kiekviena susitariančioji šalis įsipareigoja, be kita ko, užtikrinti, kad jos muitų tarifų ir statistikos nomenklatūra atitiks SS, taip pat be papildymų ar pakeitimų naudoti visas SS pozicijas ir subpozicijas kartu su jas atitinkančiais skaitmeniniais kodais ir laikytis šios sistemos numeracijos tvarkos. Kiekviena susitariančioji šalis įsipareigoja taikyti bendrąsias SS aiškinimo taisykles ir visas SS skyrių, skirsnių ir subpozicijų pastabas, taip pat nekeisti jų apimties.

5        Laikydamasi SS konvencijos 8 straipsnio sąlygų, PMO tvirtina paaiškinimus ir nuomones dėl klasifikavimo, kurias priėmė SS komitetas.

6        SS 8544 pozicijos paaiškinimuose nurodyta:

„Ši pozicija apima izoliuotus elektros laidus, kabelius ir kitus laidininkus (pavyzdžiui, pintinės juostelės, juostelės, juostos), kurie naudojami kaip elektros laidininkai mašinose, aparatuose ar įrangoje arba atliekant montavimo darbus kaip vidaus ar išorės elektros grandinės (požeminės, povandeninės, oro ir kt.). Šių prekių gama yra nuo labai plono izoliuoto laido iki sudėtingesnių tipų storų kabelių.

Šis pozicija taip pat apima nemetalinius laidininkus.

<…>“

7        SS 90 skirsnio paaiškinimuose nurodyta:

„Šis skirsnis apima įvairiausius prietaisus ir aparatus, kurie paprastai pasižymi aukšta apdailos kokybe ir dideliu tikslumu, todėl dauguma jų naudojami visų pirma <…> medicininiais tikslais.“

8        SS 9021 pozicijos paaiškinimuose numatyta:

„IV.– Klausos aparatai

Paprastai tai yra elektros prietaisai su vienu ar daugiau tarpusavyje kabeliu sujungtų mikrofonų (su arba be stiprintuvo), imtuvu ir baterija. Imtuvas gali būti nešiojamas ausies viduje arba išorėje, arba laikomas rankoje prie ausies.

Ši grupė skirta tik klausos aparatams, kurie skirti padėti esant realiems klausos sutrikimams, todėl į ją nepatenka tokie gaminiai, kaip ausinės, stiprintuvai ir panašūs konferencijų salėse arba telefonininkų naudojami įrenginiai kalbėjimo garso kokybei pagerinti.“

 Sąjungos teisė

9        KN yra grindžiama SS.

10      Reglamento Nr. 2658/87, iš dalies pakeisto 2000 m. sausio 31 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 254/2000 (OL L 28, 2000, p. 16) (toliau – Reglamentas Nr. 2658/87), 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„Kiekviena KN subpozicija turi aštuonių skaitmenų kodo numerį:

a)      pirmieji šeši skaitmenys atitinka [SS] nomenklatūros atitinkamos subpozicijos skaitmeninį kodą;

b)      septintasis ir aštuntasis skaitmenys atskleidžia KN subpozicijas. Jeigu [SS] kodo pozicija arba subpozicija smulkiau neskirstoma Bendrijos tikslais, septintasis ir aštuntasis skaitmuo yra „00“.“

11      Pagal Reglamento Nr. 2658/87 12 straipsnio 1 dalį kiekvienais metais Europos Komisija priima reglamentą, jame pateikia tikslią KN redakciją, kartu su muito normomis, nustatytomis pagal Europos Sąjungos Tarybos ar Komisijos patvirtintas priemones. Minėtas reglamentas taikomas nuo kitų metų sausio 1 dienos.

12      Pagrindinės bylos aplinkybėms, kurios klostėsi laikotarpiu nuo 2009 m. liepos 8 d. iki 2012 m. kovo 29 d., taikytinos KN redakcijos, pateiktos Reglamente Nr. 1031/2008, 2009 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 948/2009 (OL L 287, 2009, p. 1), 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 861/2010 (OL L 284, 2010, p. 1) ir 2011 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1006/2011 (OL L 282, 2011, p. 1). Kadangi šioms faktinėms aplinkybėms taikytinos ir atsakant į prejudicinius klausimus reikšmingos KN nuostatos nebuvo iš dalies pakeistos, darytina nuoroda į šios nomenklatūros redakciją, pateiktą Reglamente Nr. 1031/2008.

13      KN pirmoje dalyje įtvirtintos preliminariosios nuostatos. Šios dalies I skyriaus, kuriame įtvirtintos bendrosios taisyklės, A poskyryje „Bendrosios [KN] aiškinimo taisyklės“ nustatyta:

„Klasifikuojant prekes pagal [KN], turi būti vadovaujamasi šiais principais.

1.      Skyrių, skirsnių ir poskirsnių pavadinimai pateikiami tik nurodymui palengvinti; juridiniais tikslais prekių klasifikavimas turi būti nustatomas pagal pozicijų pavadinimus bei skyrių ir skirsnių pastabas ir, jeigu šiuose pozicijų pavadinimuose ir pastabose nenurodyta kitaip, vadovaujantis toliau išdėstytomis nuostatomis:

<…>

6.      Juridiniais tikslais klasifikuojant prekes bet kurios pozicijos subpozicijose, vadovaujamasi subpozicijų pavadinimais ir visomis taikytinomis subpozicijų pastabomis, taip pat mutatis mutandis pirmiau išdėstytomis taisyklėmis, laikantis nuostatos, kad gali būti sugretinamos tik to paties lygio subpozicijos. Taikant šią taisyklę taip pat reikia remtis atitinkamo skyriaus ar skirsnio pastabomis, jeigu pagal kontekstą nereikalaujama kitaip.“

14      KN antroje dalyje „Muitų sąrašas“, be kitų, yra XVI skyrius „Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys“.

15      Šio skyriaus 1 pastabos m punkte nurodyta:

„1.      Šiame skyriuje neklasifikuojami:

<…>

m)      gaminiai, klasifikuojami 90 skirsnyje.“

16      KN XVI skyriuje yra 85 skirsnis „Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys“.

17      KN 85 skirsnyje esanti 8544 pozicija apibrėžta taip:

„8544

Izoliuotieji (įskaitant emaliuotuosius arba anoduotuosius) laidai, kabeliai (įskaitant bendraašius kabelius) ir kiti izoliuotieji elektros laidininkai, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų; šviesolaidžių kabeliai, sudaryti iš atskirų aptrauktų šviesolaidžių, sumontuoti arba nesumontuoti kartu su elektros laidininkais, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų:

<…>

<…>

8544 42

‐ ‐ Su pritvirtintomis jungtimis:

8544 42 10

‐ ‐ ‐ Skirti naudoti ryšiuose

8544 42 90

‐ ‐ ‐ Kiti.“


18      KN antroje dalyje taip pat yra XVIII skyrius „Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo, tikslieji, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; laikrodžiai; muzikos instrumentai; jų dalys ir reikmenys“.

19      Šio skyriaus 90 skirsnis pavadintas „Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo, tikslieji, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; jų dalys ir reikmenys“, o jo 2 pastaboje nurodyta:

„Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą 1 pastabą, šiame skirsnyje klasifikuojamų mašinų, aparatų, prietaisų arba kitų gaminių dalys ir reikmenys turi būti klasifikuojami vadovaujantis šiomis taisyklėmis:

a)      dalys ir reikmenys, kurie laikytini prekėmis, klasifikuojamomis vienoje iš šio skirsnio pozicijų arba vienoje iš 84, 85 arba 91 skirsnio pozicijų (išskyrus 8487, 8548 ir 9033 pozicijas), visada turi būti klasifikuojami juos atitinkančiose pozicijose;

b)      kitos dalys ir kiti reikmenys, kurie yra tinkami naudoti vien tik arba daugiausia su tam tikros rūšies mašinomis, prietaisais ar aparatais arba su kelių rūšių mašinomis, prietaisais ar aparatais, klasifikuojamais toje pačioje pozicijoje (įskaitant mašinas, prietaisus ir aparatus, klasifikuojamus 9010, 9013 arba 9031 pozicijoje), turi būti klasifikuojami kartu su tokiomis mašinomis, prietaisais arba aparatais;

c)      visos kitos dalys ir kiti reikmenys turi būti klasifikuojami 9033 pozicijoje.“

20      KN 90 skirsnyje esanti 9021 pozicija apibrėžta taip:

„9021

Ortopedijos įtaisai, įskaitant ramentus, chirurginius diržus ir vyturus; įtvarai ir kiti įtaisai, naudojami lūžiams gydyti; dirbtinės kūno dalys; klausos aparatai ir kiti įtaisai, dedami ant kūno, nešiojami arba implantuojami į kūną, skirti fiziniam trūkumui arba negaliai kompensuoti:

<…>

<…>

9021 40 00

‐ Klausos aparatai, išskyrus jų dalis ir reikmenis

<…>

<…>

9021 90

‐ Kiti:

9021 90 10

‐ ‐ Klausos aparatų dalys ir reikmenys

9021 90 90

‐ ‐ Kiti.“


 Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

21      Estron yra profesionali tiekėja klausos aparatų ir susijusios pramonės srityje; ji tiekia jungtis klausos aparatų gamintojams.

22      Nutartyje dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą nurodyta, kad jungtis gali būti apibūdinta kaip izoliuotasis elektros laidas su pritvirtinta jungtimi, kuris yra klausos aparato sudėtinė dalis. Klausos aparatas yra elektrinis pagalbinis įtaisas, kurį sudaro mikrofonas, labai mažas garsiakalbis ir baterija. Mikrofonas pagauna garsą, tuomet garsas sustiprinamas ir jungtimi, kurią Estron sukūrė konkrečiai atitinkamam klausos aparato modeliui, perduodamas per garsiakalbį. Jungtimi klausos aparato mikrofonas sujungiamas su jo garsiakalbiu ir iš mikrofono į garsiakalbį perduodamas signalas pagal akustinius, su triukšmu susijusius, elektros ir mechaninius parametrus.

23      Pagrindinėje byloje nagrinėjamos jungtys susideda iš dviejų laidų, kurių kiekvienas sudarytas iš septynių sidabruotų varinių siūlų, susuktų kartu, emaliuotų ir alavuotų. Elektriniai garso signalai perduodami jungtimi į klausos aparato garsiakalbį. Tada viename gale mikrofono pagautas garsas paverčiamas elektriniais impulsais, o kitame – garsu.

24      Kiekviename jungties gale sumontuotas „kištukas“, sudarytas iš daug kontaktinių kaiščių, pritaikytų tiksliai to tipo klausos aparato, kuriam jungtis specialiai sukurta, elektrinėms jungtims. Jungtis negali būti išmontuota iš vieno klausos aparato ir sumontuota į kitą.

25      Pagrindinėje byloje nagrinėjamos jungtys suformuotos šiluminio formavimo būdu; tai yra gamybos veikiant šilumai procesas, dėl kurio atitinkamam gaminiui galima suteikti norimą formą, kad jis prisitaikytų prie žmogaus ausies. Šiomis jungtimis ne tik klausos aparato garsiakalbis sujungiamas su mikrofonu; jos taip pat atlieka klausos aparato pakabinimo ant ausies funkciją ir išlaiko klausos aparatą tiksliai ten, kur jis turi būti, siekiant užtikrinti, kad vartotojas jį nešiotų taip, kad aparatas atliktų savo funkciją. Kiekvienas pagrindinėje byloje nagrinėjamų jungčių modelis yra kelių dydžių. Be to, šios jungtys suformuojamos taip, kad tiktų būtent dešiniajai arba kairiajai ausiai.

26      Laikotarpiu nuo 2009 m. liepos 8 d. iki 2012 m. kovo 29 d. Estron pateikė muitinės deklaracijas, jose pagrindinėje byloje nagrinėjamas jungtis priskyrė prie KN 9021 90 10 subpozicijos „Klausos aparatų dalys ir reikmenys“, o prie šios subpozicijos priskiriamos prekės neapmokestinamos muito mokesčiu.

27      Atlikęs patikrinimą, 2012 m. liepos 6 d. SKAT (mokesčių administratorius, Danija) nusprendė, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamos jungtys turi būti priskiriamos prie KN 8544 42 90 subpozicijos ir joms taikytinas 3,3 % muitų tarifas. Todėl mokesčių administratorius pradėjo muitų išieškojimo iš Estron procedūrą; muito mokestis už jungtis, su kuriomis atlikti muitinės formalumai, sudaro 825 150,74 Danijos kronos (DKK) (apie 110 500 eurų).

28      Estron apskundė šį sprendimą Landsskatteretten (Nacionalinė mokesčių komisija, Danija), o ši 2013 m. balandžio 10 d. sprendime konstatavo, kad minėtos jungtys turėjo būti priskirtos prie KN 9021 90 10 subpozicijos, ir panaikino priskaičiuotus muito mokesčius.

29      Finansų ministerija apskundė šį sprendimą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui, tvirtindama, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamos jungtys turi būti priskiriamos prie KN 8544 pozicijos. Šios ministerijos teigimu, jungtys priskirtinos prie KN 8544 42 90 subpozicijos „Kiti“.

30      Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodė, kad pagrindinės bylos šalys sutaria, jog pagrindinėje byloje nagrinėjamos jungtys yra klausos aparatų dalys, kaip išaiškinta Teisingumo Teismo jurisprudencijoje, susijusioje su sąvoka „dalys“.

31      Iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad, Danijos vyriausybės teigimu, tai, kad šios jungtys yra klausos aparatų dalys, nereiškia, kad jos gali būti priskiriamos prie KN 9021 pozicijos.

32      Danijos vyriausybė šiuo klausimu tvirtina, kad KN 90 skirsnio 2 pastabos a punkte pateikta nuoroda į 84, 85 ir 91 skirsnių pozicijas turi būti suprantama kaip nuoroda į prekes, priskiriamas prie muitų tarifų keturių skaitmenų pozicijų. Taigi ši nuoroda neapima muitų tarifų subpozicijų, sudarytų iš šešių ir iš aštuonių skaitmenų. Kadangi pagrindinėje byloje nagrinėjamos jungtys negali būti priskirtos prie vienos iš KN 90 skirsnio pozicijų, remiantis šio 90 skirsnio 2 pastabos a punktu, jos priskirtinos prie KN 8544 pozicijos.

33      Tokį KN 90 skirsnio 2 pastabos a punkto aiškinimą pažodžiui patvirtina bendroji KN aiškinimo taisyklė Nr. 6, kurioje atskiriamos „pozicijos“ ir „subpozicijos“, taip pat KN 85 skirsnio pastabos. Šį skirsnį sudaro „pastabos“, „subpozicijos pastaba“ ir „papildomosios pastabos“, atitinkamai susijusios su keturių, šešių ir aštuonių skaitmenų kodais.

34      Estron nuomone, pagrindinėje byloje nagrinėjamos jungtys yra klausos aparatų dalys, kaip sąvoka „dalis“ išaiškinta Teisingumo Teismo suformuotoje jurisprudencijoje, be kita ko, 2007 m. vasario 15 d. Sprendime RUMA (C‑183/06, EU:C:2007:110, 32 punktas). Pagal šią jurisprudenciją pagrindinėje byloje nagrinėjamos jungtys turėtų būti priskiriamos prie KN 9021 40 pozicijos.

35      Vis dėlto, remiantis KN 9021 40 pozicijos formuluote, prie šios pozicijos aiškiai nepriskirtinos dalys ir reikmenys, jie priskiriami prie KN 9021 90 pozicijos. Taigi, anot Estron, pagrindinėje byloje nagrinėjamos jungtys turi būti priskiriamos prie KN 9021 90 10 subpozicijos „Klausos aparatų dalys ir reikmenys“.

36      Estron ginčija, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamos jungtys gali būti priskiriamos prie KN 8544 pozicijos, kurią nurodo Finansų ministerija, kaip izoliuotieji elektros laidai su pritvirtintomis jungtimis. Aplinkybė, kad šios jungtys yra klausos aparato „dalys“, kaip jos apibrėžtos Teisingumo Teismo suformuotoje jurisprudencijoje, reiškia, kad jos negali būti klasifikuojamos kaip „elektros laidai“. Be to, specifinė forma, specifinė medžiaga ir kontaktiniai kaiščiai rodo, kad šios jungtys yra klausos aparato „dalys“, o ne izoliuotieji elektros laidai.

37      KN 90 skirsnio 2 pastabos a punktas šiuo klausimu neturi įtakos. Ši pastaba taikoma keturių skaitmenų pozicijoms ir šešių skaitmenų subpozicijoms, remiantis SS nuostatomis ir bendrąja KN aiškinimo taisykle Nr. 6. Taigi dalis, kuri pati yra prekė, priskiriama prie vienos iš KN 90 skirsnio subpozicijų, konkrečiai prie KN 9021 90 subpozicijos „Kiti“, turi būti priskiriama prie šios subpozicijos.

38      Šiomis aplinkybėmis Vestre Landsret (Vakarų regiono apeliacinis teismas, Danija) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tokius prejudicinius klausimus:

„1.      Ar [KN] 90 skirsnio 2 pastabos a punktas, taikomas kartu su bendrosiomis KN aiškinimo taisyklėmis Nr. 1 ir Nr. 6, turi būti aiškinamas taip, kad „dalys ir reikmenys, kurie laikytini prekėmis, klasifikuojamomis vienoje iš šio skirsnio pozicijų arba vienoje iš 84, 85 arba 91 skirsnio pozicijų“, yra šių skirsnių keturių skaitmenų pozicijose klasifikuojamos prekės, ar ši pastaba turi būti aiškinama kaip apimanti ir susijusias subpozicijų pastabas (pirmieji šeši skaitmenys) 84, 85, 90 ir 91 skirsniuose?

2.      Ar tokios jungtys, kaip nagrinėjamos šioje byloje, turėtų būti klasifikuojamos KN 8544 42 90 subpozicijoje, KN 9021 40 00 subpozicijoje ar KN 9021 90 10 subpozicijoje?

3.      Ar [KN] XVI skyriaus 1 pastabos m punktas turi būti aiškinamas taip, kad jei prekė klasifikuojama 90 skirsnyje, ji negali taip pat būti klasifikuojama 84 ir 85 skirsniuose?“

 Dėl prejudicinių klausimų

 Dėl pirmojo klausimo

39      Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar KN 90 skirsnio 2 pastabos a punktas, siejamas su bendrosiomis KN aiškinimo taisyklėmis Nr. 1 ir Nr. 6, turi būti aiškinamas taip, kad teiginys „dalys ir reikmenys, kurie laikytini prekėmis, klasifikuojamomis vienoje iš šio skirsnio pozicijų arba vienoje iš 84, 85 arba 91 skirsnio pozicijų“ susijęs tik su šių skirsnių keturių skaitmenų kodais, ar apima ir šių skirsnių šešių ir aštuonių skaitmenų kodus.

40      KN 90 skirsnio 2 pastabos a punkte nustatyta, kad „dalys ir reikmenys, kurie laikytini prekėmis, klasifikuojamomis vienoje iš šio skirsnio pozicijų arba vienoje iš 84, 85 arba 91 skirsnio pozicijų (išskyrus 8487, 8548 ir 9033 pozicijas), visada turi būti klasifikuojami juos atitinkančiose pozicijose“.

41      Anot Danijos vyriausybės, pagrindinėje byloje nagrinėjamos jungtys pačios nėra prekės, priskiriamos prie vienos iš KN 90 skirsnio keturių skaitmenų pozicijų; tai yra prekės, priskiriamos prie KN aštuonių skaitmenų subpozicijos 9021 90 10 „Klausos aparatų dalys ir reikmenys“. Taigi KN 90 skirsnyje nėra keturių skaitmenų pozicijos, kurios aprašymas apimtų pagrindinėje byloje nagrinėjamas jungtis. Vis dėlto šios jungtys yra prekės, priskiriamos prie KN 85 skirsnio keturių skaitmenų pozicijos, konkrečiai prie 8544 pozicijos „Izoliuotieji (įskaitant emaliuotuosius arba anoduotuosius) laidai, kabeliai (įskaitant bendraašius kabelius) ir kiti izoliuotieji elektros laidininkai, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų; šviesolaidžių kabeliai, sudaryti iš atskirų aptrauktų šviesolaidžių, sumontuoti arba nesumontuoti kartu su elektros laidininkais, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų“.

42      Taigi reikia nustatyti, ar KN 90 skirsnio 2 pastabos a punkte vartojama sąvoka „pozicija“ reiškia tik keturių skaitmenų kodus, ar ji taip pat apima ir šešių ar aštuonių skaitmenų kodus.

43      Šiuo klausimu konstatuotina, kad šios pastabos tekste vartojama sąvoka „pozicija“, o ne „subpozicija“.

44      Reglamento Nr. 2658/87 3 straipsnyje daromas skirtumas tarp KN „pozicijų“ ir „subpozicijų“. Iš šios nuostatos matyti, kad KN perimtos SS šešių skaitmenų pozicijos ir subpozicijos ir pridėti septintas ir aštuntas skaitmenys, reiškiantys tik KN subpozicijas (šiuo klausimu žr. 2014 m. lapkričio 20 d. Sprendimo Rohm Semiconductor, C‑666/13, EU:C:2014:2388, 3 punktą ir 2016 m. balandžio 28 d. Sprendimo Oniors Bio, C‑233/15, EU:C:2016:305, 3 punktą).

45      Šis skirtumas matyti ir pačioje KN, be kita ko, bendrosiose jos aiškinimo taisyklėse. Remiantis bendrąja KN aiškinimo taisykle Nr. 6, juridiniais tikslais klasifikuojant prekes bet kurios pozicijos subpozicijose vadovaujamasi subpozicijų pavadinimais ir pastabomis, taip pat atitinkamo skyriaus ar skirsnio pastabomis.

46      Taigi Sąjungos teisės aktų leidėjas turėjo ketinimų atskirti KN pozicijas ir subpozcijas, o KN 90 skirsnio 2 pastabos a punkte vartojama sąvoka „pozicijos“ reškia, kad ši pastaba neapima subpozicijų.

47      Iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos taip pat matyti, kad sąvoka „pozicija“ reiškia keturių skaitmenų kodą, o šešių ir aštuonių skaitmenų kodus apima sąvoka „subpozicija“. Be to, KN keturių skaitmenų pozicija apima šešių ir aštuonių skaitmenų subpozicijas (šiuo klausimu žr. 2016 m. birželio 9 d. Sprendimo MIS, C‑288/15, EU:C:2016:424, 30 punktą; 2017 m. spalio 19 d. Sprendimo Lutz, C‑556/16, EU:C:2017:777, 39 punktą; 2018 m. vasario 22 d. Sprendimo SAKSA, C‑185/17, EU:C:2018:108, 32 punktą; 2018 m. balandžio 12 d. Sprendimo Medtronic, C‑227/17, EU:C:2018:247, 39 ir 44 punktus ir 2018 m. rugsėjo 6 d. Sprendimo Kreyenhop & Kluge, C‑471/17, EU:C:2018:681, 8 ir 45 punktus).

48      Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, į pirmąjį klausimą reikia atsakyti, kad KN 90 skirsnio 2 pastabos a punktas, siejamas su bendrosiomis KN aiškinimo taisyklėmis Nr. 1 ir Nr. 6, turi būti aiškinamas taip, kad teiginys „dalys ir reikmenys, kurie laikytini prekėmis, klasifikuojamomis vienoje iš šio skirsnio pozicijų arba vienoje iš 84, 85 arba 91 skirsnio pozicijų“ susijęs tik su šių skirsnių keturių skaitmenų pozicijomis.

 Dėl antrojo klausimo

49      Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekia išsiaiškinti, ar tokios klausos aparatų jungtys, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, priskirtinos prie KN 8544 42 90 subpozicijos, 9021 40 00 subpozicijos, ar prie 9021 90 10 subpozicijos.

50      Šiuo klausimu pažymėtina, viena vertus, kad, kaip nurodyta šio sprendimo 45 punkte, pagal bendrąsias KN aiškinimo taisykles juridiniais tikslais priskiriant prekes prie kurios nors pozicijos subpozicijų vadovaujamasi subpozicijų pavadinimais ir subpozicijų, skyrių ar skirsnių pastabomis, o skyrių, skirsnių ir poskirsnių pavadinimai pateikiami tik nurodymui palengvinti (šiuo klausimu žr. 2018 m. liepos 12 d. Sprendimo Profit Europe, C‑397/17 ir C‑398/17, EU:C:2018:564, 25 punktą).

51      Kita vertus, pagal Teisingumo Teismo suformuotą jurisprudenciją, siekiant užtikrinti teisinį saugumą ir patikrinimų paprastumą, lemiamas prekių tarifinio klasifikavimo kriterijus paprastai turi būti nustatytas pagal šių prekių objektyvius požymius ir objektyvias savybes, išvardytas KN pozicijos aprašyme ir skyriaus ar skirsnio pastabose (2014 m. birželio 12 d. Sprendimo Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, 34 punktą ir 2016 m. vasario 25 d. Sprendimo jame G. E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, 44 punktą).

52      Be to, pagal Teisingumo Teismo jurisprudenciją prekės paskirtis yra objektyvus klasifikavimo kriterijus, jeigu ji būdinga šiai prekei ir šį būdingumą galima įvertinti remiantis objektyviais šios prekės požymiais ir savybėmis (2016 m. kovo 17 d. Sprendimo Sonos Europe, C‑84/15, EU:C:2016:184, 43 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

53      Iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamos jungtys yra klausos aparatų dalys.

54      Šiuo klausimu Teisingumo Teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad KN vartojama sąvoka „dalys“ neatsiejama nuo visumos, kuriai veikti šios dalys būtinos, egzistavimo (šiuo klausimu žr. 2007 m. vasario 15 d. Sprendimo RUMA, C‑183/06, EU:C:2007:110, 31 punktą; 2013 m. gruodžio 12 d. Sprendimo HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, 36 ir 37 punktus ir 2014 m. lapkričio 20 d. Sprendimo Rohm Semiconductor, C‑666/13, EU:C:2014:2388, 44 ir 45 punktus).

55      Kiek tai susiję su KN 9021 40 00 subpozicija, atrodo, kad bet kuriuo atveju tokios jungtys, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, negali būti priskiriamos prie šios subpozicijos, nes ji apima klausos aparatus, „išskyrus jų dalis ir reikmenis“.

56      O KN 9021 90 10 subpozicijoje, priešingai, aiškiai minimos klausos aparatų dalys ir reikmenys.

57      Siekiant nustatyti, kaip turi būti klasifikuojamos pagrindinėje byloje nagrinėjamos jungtys, primintina, kad KN ir SS paaiškinimuose pateikiama naudingos informacijos, nors šie paaiškinimai yra tik aiškinamojo pobūdžio ir neturi privalomos teisinės galios (šiuo klausimu žr. 2017 m. balandžio 26 d. Sprendimo Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, 45 punktą).

58      Be to, pažymėtina, kad, kaip priminta šio sprendimo 40 punkte, KN 90 skirsnio 2 pastabos a punkte nustatyta, jog „dalys ir reikmenys, kurie laikytini prekėmis, klasifikuojamomis vienoje iš šio skirsnio pozicijų arba vienoje iš 84, 85 arba 91 skirsnio pozicijų (išskyrus 8487, 8548 ir 9033 pozicijas), visada turi būti klasifikuojami juos atitinkančiose pozicijose“.

59      Atsižvelgiant į atsakymą į pirmąjį klausimą, reikia išnagrinėti, ar pagrindinėje byloje nagrinėjamos jungtys turi būti priskiriamos prie KN 8544 pozicijos „Izoliuotieji (įskaitant emaliuotuosius arba anoduotuosius) laidai, kabeliai (įskaitant bendraašius kabelius) ir kiti izoliuotieji elektros laidininkai, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų; šviesolaidžių kabeliai, sudaryti iš atskirų aptrauktų šviesolaidžių, sumontuoti arba nesumontuoti kartu su elektros laidininkais, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų“, ar prie 9021 pozicijos „Ortopedijos įtaisai, įskaitant ramentus, chirurginius diržus ir vyturus; įtvarai ir kiti įtaisai, naudojami lūžiams gydyti; dirbtinės kūno dalys; klausos aparatai ir kiti įtaisai, dedami ant kūno, nešiojami arba implantuojami į kūną, skirti fiziniam trūkumui arba negaliai kompensuoti“.

60      Pirma, šiuo klausimu konstatuotina, kad KN 9021 pozicijos aprašyme aiškiai minimi tik „klausos aparatai“, o ne jų dalys. Vis dėlto, kaip matyti iš šio sprendimo 56 ir 57 punktų, KN 9021 90 10 subpozicija aiškiai apima „klausos aparatų dalis ir reikmenis“, kurių aiškiai neapima KN 9021 40 00 subpozicija. Šių dviejų subpozicijų aprašymai grindžiami idėja, kad KN 9021 pozicija apima klausos aparatų dalis ir reikmenis. Be to, KN XVIII skyriuje ir 90 skirsnyje aiškiai minimos juose nurodytų instrumentų ir aparatų dalys bei reikmenys.

61      Antra, pažymėtina, kad SS 9021 pozicijos paaiškinimuose minimi klausos aparatai. Pagal šiuos paaiškinimus šie aparatai paprastai yra elektros įrenginiai su vienu ar daugiau „laidu sujungtų“ mikrofonų (su arba be stiprintuvo), imtuvu ir baterija.

62      Trečia, kiek tai susiję su KN 9021 pozicija, Teisingumo Teismas, remdamasis SS 90 skirsnio paaiškinimais, jau yra nusprendęs, kad prie šios pozicijos priskirtini gaminiai, iš esmės pasižymintys aukšta apdailos kokybe ir dideliu tikslumu ir kurie tuo skiriasi nuo įprastų gaminių (šiuo klausimu žr. 2017 m. balandžio 26 d. Sprendimo Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, 47 punktą).

63      Iš prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo konstatuotų faktinių aplinkybių, primintų šio sprendimo 22–25 punktuose, matyti, kad tokios jungtys, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, skiriasi nuo įprastų gaminių, visų pirma nuo KN 8544 pozicijoje nurodytų laidų, kabelių ir kitų izoliuotųjų elektros laidininkų, savo objektyviais požymiais ir savybėmis, t. y. aukšta apdailos kokybe ir dideliu tikslumu, atsižvelgiant į jų gamybos būdą ir specifinę funkciją.

64      Ketvirta, reikia atsižvelgti į tokių jungčių, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, paskirtį, nes, kaip matyti iš šio sprendimo 52 punkto, ši paskirtis gali būti objektyvus klasifikavimo kriterijus, jeigu ji būdinga šiai prekei ir šį būdingumą galima įvertinti remiantis objektyviais šios prekės požymiais ir savybėmis.

65      Nagrinėjamu atveju iš prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo konstatuotų faktinių aplinkybių taip pat matyti, kad tokios jungtys, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, yra specialiai pritaikytos klausos aparatams. Be to, neginčijama, kad šios jungtys specialiai pagamintos taip, kad būtų įmontuotos į klausos aparatą.

66      Taigi, remiantis KN 90 skirsnio 2 pastabos a punktu, tokios jungtys, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, gali būti priskiriamos prie KN 9021 pozicijos. Be to, kadangi KN 9021 90 10 subpozicijoje aiškiai nurodytos klausos aparatų dalys ir reikmenys, šios jungtys gali būti priskiriamos prie šios subpozicijos.

67      Vis dėlto reikia priminti, kad kai Teisingumo Teismui pateikiamas prašymas priimti prejudicinį sprendimą dėl tarifinės klasifikacijos, jis turi išaiškinti nacionaliniam teismui kriterijus, kurių taikymas leistų šiam teisingai klasifikuoti nagrinėjamus gaminius pagal KN, o ne pats klasifikuoti prekes, juo labiau kad jis nebūtinai turi visą šiuo klausimu reikalingą informaciją. Taigi nacionalinis teismas bet kuriuo atveju tai gali padaryti geriau (2014 m. birželio 12 d. Sprendimo Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, 27 punktas ir 2016 m. vasario 25 d. Sprendimo G. E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, 41 punktas).

68      Iš tiesų, siekiant atlikti tokių jungčių, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, tarifinį klasifikavimą, reikia taikyti Sąjungos teisę konkrečiu atveju. Primintina, kad kai, remiantis SESV 267 straipsniu, kreipiamasi į Teisingumo Teismą, šis gali aiškinti Sutartis bei priimti sprendimą tik dėl Sąjungos institucijų priimtų teisės aktų galiojimo ir išaiškinimo.

69      Taigi pagrindinėje byloje nagrinėjamų jungčių tarifinį klasifikavimą turi atlikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atsižvelgdamas į informaciją, kurią jam pateikė Teisingumo Teismas, atsakydamas į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo užduotus klausimus.

70      Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į antrąjį klausimą reikia atsakyti, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamų klausos aparatų jungčių tarifinį klasifikavimą turi atlikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atsižvelgdamas į informaciją, kurią jam pateikė Teisingumo Teismas, atsakydamas į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo užduotus klausimus.

 Dėl trečiojo klausimo

71      Savo trečiuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar KN XVI skyriaus 1 pastabos m punktas turi būti aiškinamas taip, kad kai prekė priskiriama prie KN 90 skirsnio, ji negali būti priskiriama ir prie 84 bei 85 skirsnių.

72      KN XVI skyriaus 1 pastabos m punkte nustatyta, kad šiame skyriuje neklasifikuojami gaminiai, klasifikuojami KN 90 skirsnyje.

73      Konstatuotina, kad KN XVI skyriuje yra KN 84 ir 85 skirsniai. Jos 90 skirsnis yra XVIII skyriuje.

74      Remiantis KN XVI skyriaus 1 pastabos m punktu, jei prekė priskiriama prie KN 90 skirsnio, ji negali būti priskiriama prie minėto KN skyriaus.

75      Darytina išvada, kad jei prekė priskiriama prie KN 90 skirsnio, remiantis KN XVI skyriaus 1 pastabos m punktu, atmetama galimybė, kad ji taip pat būtų priskiriama prie KN 84 ir 85 skirsnių, kurie yra šios nomenklatūros XVI skyriuje.

76      Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į trečiąjį klausimą reikia atsakyti, kad KN XVI skyriaus 1 pastabos m punktas turi būti aiškinamas taip, kad kai prekė priskiriama prie KN 90 skirsnio, ji negali būti priskiriama ir prie 84 bei 85 skirsnių.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

77      Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) nusprendžia:

1.      1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo, iš dalies pakeisto 2008 m. rugsėjo 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1031/2008, I priede pateiktos Kombinuotosios nomenklatūros 90 skirsnio 2 pastabos a punktas, siejamas su bendrosiomis Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklėmis Nr. 1 ir Nr. 6, turi būti aiškinamas taip, kad teiginys „dalys ir reikmenys, kurie laikytini prekėmis, klasifikuojamomis vienoje iš šio skirsnio pozicijų arba vienoje iš 84, 85 arba 91 skirsnio pozicijų“ susijęs tik su šių skirsnių keturių skaitmenų pozicijomis.

2.      Taigi pagrindinėje byloje nagrinėjamų klausos aparatų jungčių tarifinį klasifikavimą turi atlikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atsižvelgdamas į informaciją, kurią pateikė Teisingumo Teismas, atsakydamas į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo užduotus klausimus.

3.      Reglamento Nr. 2658/87, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 1031/2008, I priede pateiktos Kombinuotosios nomenklatūros XVI skyriaus 1 pastabos m punktas turi būti aiškinamas taip, kad kai prekė priskiriama prie Kombinuotosios nomenklatūros 90 skirsnio, ji negali būti priskiriama ir prie jos 84 bei 85 skirsnių.

Parašai.


*      Proceso kalba: danų.