Language of document :

Определение на председателя на Съда от 8 февруари 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Rechtbank Amsterdam — Нидерландия) — A, B/C

(Дело C-750/18)1

Език на производството: нидерландски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 OВ C 93, 11.3.2019 г.