Language of document :

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 lutego 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam - Niderlandy) – A, B / C

(Sprawa C-750/18)1

Język postępowania: niderlandzki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 93 z 11.3.2019.