Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. února 2019 Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 12. prosince 2018 ve věci T-411/16, Syriatel Mobile Telecom v. Rada

(Věc C-159/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (zástupce: E. Ruchat, advokát)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

rozhodl, že její žaloba je přípustná a opodstatněná;

v důsledku toho zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 12. prosince 2018 ve věci T-411/16, Syriatel Mobile Telecom v. Rada Evropské unie

ve věci nově rozhodl tak, že

zruší rozhodnutí (SZBP) 2016/850 ze dne 27. května 20161 a na něj navazující prováděcí akty v rozsahu, v němž se týkají navrhovatelky;

uložil Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku uplatňuje navrhovatelka tři důvody.

První důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného právního posouzení, jelikož Tribunál přehlédl právo navrhovatelky být vyslechnuta před přijetím nových omezujících opatření, které je zakotveno v článku 41 Listiny základních práv.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného právního posouzení a zkreslení skutkového stavu, jelikož Tribunál přehlédl články předložené navrhovatelkou na podporu její žaloby na zrušení, aby prokázala, že nepodporovala syrský režim.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného právního posouzení, jelikož Tribunál nerozhodl, že ustanovení 27 a 29 rozhodnutí 2013/255/SZBP2 , podle nichž je příslušnost k rodině Al-Assad nebo Makhlouf samostatným kritériem odůvodňujícím uložení sankce, jsou protiprávní, čímž bylo přeneseno důkazní břemeno.

____________

1 Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/850 ze dne 27. května 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 141, s. 125).

2 Rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 147, s. 14).