Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 21 februari 2019 door Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 12 december 2018 in zaak T-411/16, Syriatel Mobile Telecom/Raad

(Zaak C-159/19 P)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirante: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (vertegenwoordiger: E. Ruchat, avocat)

Andere partij in de procedure: Raad van de Europese Unie

Conclusies

de vordering van rekwirante ontvankelijk en gegrond verklaren;

dientengevolge het arrest van 12 december 2018 van het Gerecht van de Europese Unie in zaak T-411/16, Syriatel Mobile Telecom/Raad van de Europese Unie vernietigen;

En opnieuw uitspraak te doen als volgt:

besluit (GBVB) 2016/850 van 27 mei 20161 en de uitvoeringshandelingen daarvan nietig verklaren, voor zover zij rekwirante betreffen;

de Raad van de Europese Unie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar hogere voorziening voert rekwirante drie middelen aan:

Het eerste middel is ontleend aan een onjuiste rechtsopvatting aangezien het Gerecht het recht van rekwirante om te worden gehoord vóór de vaststelling van nieuwe beperkende maatregelen – dat is verankerd in artikel 41 van het Handvest van de grondrechten – heeft geschonden.

Het tweede middel is ontleend aan een onjuiste rechtsopvatting, een onjuiste opvatting van de feiten aangezien het Gerecht geen rekening heeft gehouden met de artikels die rekwirante ter ondersteuning van haar beroep tot nietigverklaring had neergelegd om aan te tonen dat zij het Syrische regime niet ondersteunde.

Het derde middel is ontleend aan een onjuiste rechtsopvatting aangezien het Gerecht niet heeft geoordeeld dat de artikelen 27 en 28 van besluit 2013/255/GBVB2 , volgens welke het behoren tot de familie Al-Assad of de familie Makhlouf een autonoom criterium is dat het opleggen van een sanctie rechtvaardigt, onrechtmatig waren. Daardoor heeft het Gerecht de bewijslast omgekeerd.

____________

1 Besluit (GBVB) 2016/850 van de Raad van 27 mei 2016 houdende wijziging van besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (PB 2016, L 141, blz. 125).

2 Besluit 2013/255/GBVB van de Raad van 31 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (PB 2013, L 147, blz. 14).