Language of document :

Överklagande ingett den 21 februari 2019 av Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 12 december 2018 i mål T-411/16, Syriatel Mobile Telecom mot rådet

(Mål C-159/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (ombud: E. Ruchat, avocat)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

förklara att klagandens talan kan tas upp till prövning och att den ska bifallas,

följaktligen, upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 12 december 2018 i mål T-411/16, Syriatel Mobile Telecom/Europeiska unionens råd

Och avgöra målet och därvid

ogiltigförklara beslut (Gusp) 2016/850 av den 27 maj 20161 och efterföljande rättsakter om genomförande, i den mån dessa berör klaganden,

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden tre grunder:

Den första grunden avser en felaktig rättstillämpning genom att tribunalen åsidosatte klagandens rätt att bli hörd innan nya, restriktiva åtgärder antogs, vilken rätt föreskrivs i artikel 41 i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Den andra grunden avser en felaktig rättstillämpning och en missuppfattning av omständigheterna genom att tribunalen inte beaktade de artiklar klaganden inkom med till stöd för sin talan om ogiltigförklaring för att styrka att han inte stödde den syriska regimen.

Den tredje grunden avser en felaktig rättstillämpning i det att tribunalen inte fann att artiklarna 27 och 28 i beslut 2013/255/Gusp2 , enligt vilka tillhörigheten till familjen Al-Assad eller familjen Makhlouf utgör ett självständigt kriterium som rättfärdigar att sanktioner påförs, var rättstridiga. Tribunalen vände därigenom på bevisbördan.

____________

1 Rådets beslut (Gusp) 2016/850 av den 27 maj 2016 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 141, s. 125).

2 Rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 147, s. 14).