Language of document :

Определение на председателя на Съда от 11 февруари 2019 г.  Европейска комисия/Словашка република

(Дело C-614/18)1

Език на производството: словашки

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 OВ C 445, 10.12.2018 г.