Language of document :

Преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединеното кралство), постъпило на 20 март 2019 г. — Eli Lilly and Company/Genentech Inc.

(Дело C-239/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (Chancery Division)

Страни в главното производство

Ищец: Eli Lilly and Company

Ответник: Genentech Inc.

Преюдициалeн въпрос

Недопустимо ли е съгласно Регламента относно сертификата за допълнителна закрила1 на притежателя на основен патент да се предостави сертификат за допълнителна закрила за продукт, за който е налице притежавано от трето лице разрешение за пускане на пазара, без съгласието на това лице?

____________

1 Регламент (ЕО) № 469/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти (ОВ L 152, 2009 г., стр. 1).