Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division) (Verenigd Koninkrijk) op 20 maart 2019 – Eli Lilly and Company/Genentech Inc.

(Zaak C-239/19)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

High Court of Justice (Chancery Division)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Eli Lilly and Company

Verwerende partij: Genentech Inc.

Prejudiciële vraag

Staat de ABC-verordening1 eraan in de weg dat aan de houder van een basisoctrooi een aanvullend beschermingscertificaat wordt afgegeven voor een product waarvoor een derde partij houder is van een vergunning voor het in de handel brengen, indien die derde partij daar niet mee heeft ingestemd?

____________

1 Verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (PB 2009, L 152, blz. 1).