Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 20 marca 2019 r. – Eli Lilly and Company / Genentech Inc.

(Sprawa C-239/19)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

High Court of Justice (Chancery Division)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Eli Lilly and Company

Strona pozwana: Genentech Inc.

Pytania prejudycjalne

Czy rozporządzenie nr 469/20091 wyklucza udzielenie dodatkowego świadectwa ochronnego właścicielowi patentu podstawowego w odniesieniu do produktu, który jest przedmiotem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu posiadanego przez osobę trzecią, bez zgody tej osoby?

____________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (Dz.U. 2009, L 152, s. 1).