Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 20. marca 2019 – Eli Lilly and Company/Genentech Inc.

(vec C-239/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Eli Lilly and Company

Žalovaná: Genentech Inc.

Prejudiciálna otázka

Vylučuje nariadenie o DOO1 udelenie DOO majiteľovi základného patentu v súvislosti s výrobkom, ktorý je predmetom povolenia na uvedenie na trh, ktorého držiteľom je tretia strana bez súhlasu tejto strany?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (Ú. v. EÚ L 152, 2009, s. 1).