Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Förenade kungariket) den 20 mars 2019 – Eli Lilly and Company mot Genentech Inc.

(Mål C-239/19)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (Chancery Division)

Parter i det nationella målet

Klagande: Eli Lilly and Company

Motpart: Genentech Inc.

Tolkningsfråga

Utgör förordningen om tilläggsskydd1 hinder för att bevilja innehavaren av ett grundpatent tilläggsskydd med avseende på en produkt som är föremål för ett godkännande för försäljning som innehas av tredje man, utan samtycke av denna tredje man?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel (EUT L 152, 2009, s. 1).