Language of document :

Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 20 февруари 2019 г. — Pensionsversicherungsanstalt/CW

(Дело C-135/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Pensionsversicherungsanstalt

Ответник: CW

Преюдициални въпроси

Трябва ли австрийската парична помощ за рехабилитация да се квалифицира с оглед на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност1 :

– като обезщетение за болест по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от Регламента или

– като обезщетение за инвалидност по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от Регламента, или

– като обезщетение за безработица по смисъла на член 3, параграф 1, буква з) от Регламента?

Трябва ли Регламент (ЕО) № 883/2004 да се тълкува в светлината на първичното право в смисъл, че в качеството ѝ на държава по предходно пребиваване и по предходна месторабота, държава членка е длъжна да изплаща обезщетения като австрийската парична помощ за рехабилитация на лице, което пребивава в друга държава членка, когато това лице е придобило голяма част от осигурителните периоди за клоновете болест и пенсия за старост в качеството му на заето лице в тази друга държава членка (след като преди години се премества да живее в нея) и оттогава не е получавало обезщетения от здравноосигурителната схема и пенсионната схема на държавата по предходното пребиваване и предходната месторабота?

____________

1 ОВ L 166, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82.