Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Obersten Gerichtshofs (Østrig) den 20. februar 2019 – Pensionsversicherungsanstalt mod CW

(Sag C-135/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberster Gerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Pensionsversicherungsanstalt

Sagsøgt: CW

Præjudicielle spørgsmål

Skal den østrigske rehabiliteringsydelse i henhold til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 1 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger kvalificeres som

– ydelse ved sygdom i henhold til forordningens artikel 3, stk. 1, litra a),

– ydelse ved invaliditet i henhold til forordningens artikel 3, stk. 1, litra c), eller

– arbejdsløshedsydelse i henhold til forordningens artikel 3, stk. 1, litra h)?

Skal forordning (EF) nr. 883/2004 set i lyset af primærretten fortolkes således, at en medlemsstat i sin egenskab af tidligere bopæls- og beskæftigelsesstat har pligt til at udrede ydelser som den østrigske rehabiliteringsydelse til en person med bopæl i en anden medlemsstat, når den pågældende har optjent størstedelen af sine forsikringsperioder for så vidt angår områderne sygdom og pension som beskæftiget i denne anden medlemsstat (efter at vedkommende for mange år siden flyttede sin bopæl til denne medlemsstat) og ikke har oppebåret nogen ydelser fra den tidligere bopæls- og beskæftigelsesstats syge- og pensionsforsikring siden da?

____________

1     EUT 2004, L 166, s. 1.