Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 20.2.2019 – Pensionsversicherungsanstalt v. CW

(asia C-135/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Revision-valittaja: Pensionsversicherungsanstalt

Revision-valituksen vastapuoli: CW

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Itävallan kuntoutusraha luokiteltava sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/20041 säännösten mukaisesti

–    asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiseksi sairausetuudeksi vai

–    asetuksen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiseksi työkyvyttömyysetuudeksi vai

–    asetuksen 3 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaiseksi työttömyysetuudeksi?

Onko asetusta (EY) N:o 883/2004 tulkittava primaarioikeuden valossa siten, että jäsenvaltio on entisenä asuin- ja työskentelyvaltiona velvollinen maksamaan Itävallan kuntoutusrahan kaltaisia etuuksia toisessa jäsenvaltiossa asuvalle henkilölle, jos kyseisen henkilön osalta suurin osa sairaus- ja eläkevakuutuskausista on täyttynyt kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa työntekijänä (ajallisesti vuosia sitten tapahtuneen asuinpaikan siirtämisen jälkeen) eikä hän siitä lähtien ole saanut entisestä asuin- ja työskentelyvaltiostaan sairaus- ja eläkevakuutusetuuksia?

____________

1 EUVL 2004, L 166, s. 1.