Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. februārī iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – Pensionsversicherungsanstalt/CW

(Lieta C-135/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Obersten Gerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Pensionsversicherungsanstalt

Atbildētājs: CW

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu 1 koordinēšanu Austrijas rehabilitācijas pabalsts ir kvalificējams kā

    – slimības pabalsts Regulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē vai

    – invaliditātes pabalsts Regulas 3. panta 1. punkta c) apakšpunkta izpratnē, vai

    – bezdarbnieka pabalsts Regulas 3. panta 1. punkta h) apakšpunkta izpratnē?

2.    Vai primāro tiesību gaismā Regula (EK) Nr. 883/2004 ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalstij kā kādreizējai dzīvesvietas un nodarbinātības valstij ir pienākums izmaksāt pabalstus – kā Austrijas rehabilitācijas pabalsts – personai, kuras dzīvesvieta ir citā dalībvalstī, ja šī persona lielāko slimības un pensijas apdrošināšanas stāža daļu ir ieguvusi kā šajā citā dalībvalstī nodarbinātā (laika posmā pēc vairākus gadus agrāk notikušās dzīves vietas pārcelšanas uz turieni) un kopš tā laika nav saņēmusi kādreizējās dzīvesvietas un nodarbinātības valsts slimības un pensijas apdrošināšanas pabalstus?

____________

1     OV 2004, L 166, 1. lpp.