Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 20. februára 2019 – Pensionsversicherungsanstalt/CW

(vec C-135/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Pensionsversicherungsanstalt

Odporkyňa: CW

Prejudiciálne otázky

Má sa rakúsky príspevok na rehabilitáciu podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia1 považovať za

– nemocenskú dávku podľa článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia alebo

– dávku v invalidite podľa článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia alebo

– dávku v nezamestnanosti podľa článku 3 ods. 1 písm. h) nariadenia?

Má sa nariadenie (ES) č. 883/2004 v kontexte primárneho práva vykladať v tom zmysle, že členský štát ako bývalý štát bydliska a zamestnania je povinný vyplácať dávku, akou je rakúsky príspevok na rehabilitáciu, osobe s bydliskom v inom členskom štáte, ak táto osoba získala väčšinu dôb poistenia z nemocenskej a dôchodkovej časti sociálneho zabezpečenia ako zamestnanec v tomto inom členskom štáte (z časového hľadiska po zmene bydliska, ku ktorej došlo pred rokmi) a odvtedy z nemocenského a dôchodkového poistenia bývalého štátu bydliska a zamestnania nepoberala žiadne dávky?

____________

1 U. v. EÚ L 166, 2004, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72.