Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. martā iesniedza Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Apvienotā Karaliste) – Blackrock Investment Management (UK) Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Lieta C-231/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Pamatlietas puses

Prasītāja: Blackrock Investment Management (UK) Limited

Atbildētāji: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciālais jautājums

Vai gadījumā, ja trešā persona sniedz fonda pārvaldītājam vienotu pārvaldīšanas pakalpojumu Padomes Direktīvas 2006/112/EK 1 135. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē un minētais fonda pārvaldītājs to izmanto, lai pārvaldītu gan īpašo ieguldījumu fondus (turpmāk tekstā –“ĪIEF”), gan fondus, kas nav īpašo ieguldījumu fondi (turpmāk tekstā –“fondi, kas nav ĪIEF”), šis pants ir jāinterpretē tādējādi:

a)    ka uz šo vienoto pakalpojumu ir jāattiecina vienota nodokļa likme? Ja tas tā ir, kā ir jānosaka šī likme? vai arī

b)    ka atlīdzība par šī vienotā pakalpojuma sniegšanu ir jāsadala, pamatojoties uz pārvaldīšanas pakalpojumu izmantošanu (piemēram, pamatojoties uz līdzekļu summām, kas attiecīgi tiek pārvaldītas ĪIEF un fondos, kas nav ĪIEF), no nodokļa atbrīvojot vienu daļu no vienotā pakalpojuma, bet otru tā daļu, apliekot ar nodokli?

____________

1 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).