Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Spojené kráľovstvo) 15. marca 2019 – Blackrock Investment Management (UK) Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(vec C-231/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Blackrock Investment Management (UK) Limited

Odporcovia: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 135 ods. 1 písm. g) smernice Rady 2006/112/ES1 v situácii, keď poskytovateľ, ktorý je treťou stranou, poskytuje jediné plnenie správcovských služieb v zmysle uvedeného článku správcovi fondu, ktorý ho používa na správu podielových fondov (PF) i na správu iných fondov, ktoré nie sú podielové (IIF), vykladať v tom zmysle, že:

a)    ide o jediné plnenie, na ktoré sa uplatní jednotná sadzba dane? Ak áno, ako sa má táto jednotná sadzba určiť? Alebo

b)    má sa protihodnota za toto jediné plnenie pomerne rozdeliť v závislosti od použitia správcovských služieb (napríklad podľa hodnoty prostriedkov spravovaných v rámci PF, resp. IIF), takže časť jediného plnenia bude oslobodená od dane a časť bude dani podliehať?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. V. EÚ L 347, 2006, s. 1).