Language of document :

Жалба, подадена на 18 февруари 2019 г. от Bank Refah Kargaran срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 10 декември 2018 г. по дело T-552/15, Bank Refah Kargaran/Съвет

(Дело C-139/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bank Refah Kargaran (представител: J.-M. Thouvenin, адвокат)

Други страни в производството: Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да се отмени частично решението от 10 декември 2018 г., постановено от втори състав на Общия съд на Европейския съюз по дело T-552/15,

главно искане, да се уважат исканията на жалбоподателя, направени пред Общия съд на Европейския съюз, а именно присъждане на обезщетение за претърпени от него имуществени вреди в размер на 68 651 319 EUR и неимуществени вреди в размер на 52 547 415 EUR,

при условията на евентуалност — да се върне делото на Общия съд за ново разглеждане,

и в двата случая да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски пред двете инстанции.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква седем основания.

1. Първо основание: грешка при прилагане на правото

Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че липсата на достатъчно мотиви на отмененото решение не представлява достатъчно съществено нарушение на норма от правото на Европейския съюз.

2. Второ основание: грешка при прилагане на правото

Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е постановил, че фактът, че жалбоподател, на когото е била наложена незаконосъобразна санкция от Съвета на Европейския съюз, е подал жалба и санкцията е била отменена, обезсмисля позоваването на достатъчно съществено нарушение на правото на ефективна съдебна защита.

3. Трето основание: грешка при прилагане на правото

Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е отхвърлил, посочено от жалбоподателя в неговата писмена реплика основание, без да провери, както изисква съдебната практика, дали посочването на това основание в писмената реплика е следствие от обичайното развитие на обсъжданията във връзка с жалбата в хода на съдебното производство.

4. Четвърто и пето основание: грешка при прилагане на правото

Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като неправилно е тълкувал решението по дело T-24/111 и като е приел, че с констатацията, според която Съветът е нарушил задължението си да уведоми жалбоподателя за уличаващите го доказателства относно мотива за приемане на мерките за замразяване на средства, не се установява наличието на достатъчно съществено нарушение на правото на Европейския съюз, ангажиращо отговорността на Съюза.

5. Шесто основание: изопачаване на жалбата

Общият съд е изопачил жалбата, като е приел с цел да постанови, че доводите му са недопустими, че на етапа на подаване на жалбата жалбоподателят не е изтъкнал твърдение за незаконосъобразност, изведено от липсата на съвместимост на мотива за вписване на името му в списъците на лицата, за които се отнасят ограничителните мерки, с приложения от Съвета критерий.

6. Седмо основание: изопачаване на жалбата

Общият съд е изопачил жалбата, като е ограничил изтъкнатите от жалбоподателя основания само до нарушение на задължението за мотивиране.

____________

1 Решение от 6 септември 2013 г., Bank Refah Kargaran/Съвет (T-24/11, EU:T:2013:403).