Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 18. února 2019 Bank Refah Kargaran proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 10. prosince 2018 ve věci T-552/15, Bank Refah Kargaran v. Rada

(Věc C-134/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Bank Refah Kargaran (zástupce: J.-M. Thouvenin, advokát)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie, Evropská komise

Návrhová žádání

částečně zrušit rozsudek, který druhý senát Tribunálu Evropské unie vydal dne 10. prosince 2018 ve věci T-552/15;

vyhovět návrhovým žádáním navrhovatelky podaným u Tribunálu Evropské unie, a sice přiznat náhradu majetkové újmy ve výši 68 651 319 eur a náhradu nemajetkové újmy ve výši 52 547 415 eur;

podpůrně, vrátit věc Tribunálu;

v obou případech uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů obou řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka sedm důvodů kasačního opravného prostředku.

1. První důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného právního posouzení

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když uvedl, že nedostatečné odůvodnění zrušeného rozhodnutí není dostatečně závažným porušením pravidla práva Evropské unie.

2. Druhý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného právního posouzení

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že v důsledku skutečnosti, že navrhovatelka, které Rada Evropské unie uložila protiprávní sankci, podala žalobu a dosáhla zrušení sankce, je zbytečné domáhat se dostatečně závažného porušení práva na účinnou soudní ochranu.

3. Třetí důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného právního posouzení

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když odmítl důvod, který navrhovatelka upřesnila ve své replice, aniž ověřil, jak to vyžaduje judikatura, zda podrobné vylíčení tohoto důvodu v replice vyplývá z běžného vývoje debaty vzešlé z žaloby během soudního řízení.

4. Čtvrtý a pátý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného právního posouzení

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když nesprávně vyložil rozsudek vydaný ve věci T-24/111 a měl za to, že zjištění, že Rada porušila svoji povinnost sdělit navrhovatelce skutečnosti zohledněné v její neprospěch, pokud jde o důvod pro přijetí opatření spočívajících ve zmrazení finančních prostředků, neprokazuje existenci dostatečně závažného porušení práva Evropské unie zakládající odpovědnost Unie.

5. Šestý důvod kasačního opravného prostředku vycházející ze zkreslení žaloby

Tribunál zkreslil žalobu, když měl s cílem konstatovat nepřípustnost argumentu navrhovatelky za to, že navrhovatelka se ve fázi žaloby nedovolávala údajné protiprávnosti vycházející z neslučitelnosti důvodu pro zařazení jejího jména na seznam osob, na něž se vztahují omezující opatření, s kritériem uplatněným Radou.

6. Sedmý důvod kasačního opravného prostředku vycházející ze zkreslení žaloby

Tribunál zkreslil žalobu, když omezil důvody protiprávnosti uvedené navrhovatelkou pouze na porušení povinnosti uvést odůvodnění.

____________

1 Rozsudek ze dne 6. září 2013, Bank Refah Kargaran v. Rada (T-24/11, EU:T:2013:403).