Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 18. februārī Bank Refah Kargaran iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2018. gada 10. decembra spriedumu lietā T-552/15     Bank Refah Kargaran/Padome

(Lieta C-134/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Bank Refah Kargaran (pārstāvis: J.-M. Thouvenin, advokāts)

Pārējās lietas dalībnieces: Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija

Prasījumi

daļēji atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas otrās palātas 2018. gada 10. decembra spriedumu lietā T-552/15;

galvenokārt, apmierināt prasījumus, kurus prasītāja bija izvirzījusi Eiropas Savienības Vispārējā tiesā, proti, piešķirt atlīdzību par materiālo kaitējumu 68 651 319 EUR apmērā un nemateriālo kaitējumu 52 547 415 EUR apmērā;

pakārtoti, nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai;

jebkurā gadījumā piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus abās instancēs.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza septiņus pamatus.

1. Pirmais pamats attiecas uz kļūdu tiesību piemērošanā

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, uzskatot, ka atceltā lēmuma nepietiekams pamatojums nav pietiekami būtisks Eiropas Savienības tiesību normas pārkāpums.

2. Otrais pamats attiecas uz kļūdu tiesību piemērošanā

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, nospriežot, ka tādēļ, ka prasītāja, kas cietusi dēļ Eiropas Savienības Padomes prettiesiski noteiktas sankcijas, ir cēlusi prasību un panākusi šīs sankcijas atcelšanu, vairs nav jēgas atsaukties uz pietiekami būtisku tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā pārkāpumu.

3. Trešais pamats attiecas uz kļūdu tiesību piemērošanā

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, noraidot pamatu, ko prasītāja ir precizējusi replikā, atbilstoši judikatūras prasībām nepārbaudot, vai tas, ka šis pamats ir izvirzīts replikā, izriet no prasītājas tiesvedībā uzsāktās diskusijas normālas gaitas.

4. Ceturtais un piektais pamats attiecas uz kļūdu tiesību piemērošanā

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, kļūdaini interpretējot spriedumu lietā T-24/11 1 un uzskatot, ka konstatējums, ka Padome nav izpildījusi pienākumu paziņot prasītājai pret to vērstos elementus saistībā ar līdzekļu iesaldēšanas pasākumu pamatojumu, nepierāda pietiekami būtisku Eiropas Savienības tiesību pārkāpumu, kā rezultātā iestājas Savienības atbildība.

5. Sestais pamats ir saistīts ar prasības pieteikuma sagrozīšanu

Vispārējā tiesa esot sagrozījusi prasības pieteikumu, lai prasītājai norādītu uz tās argumentu nepieņemamību, uzskatot, ka prasītāja prasības pieteikuma iesniegšanas posmā nav atsaukusies uz apgalvotu prettiesiskumu, kas izriet no tā, ka pamats tās nosaukuma ietveršanai to personu sarakstā, kurām piemērojami ierobežojoši pasākumi, neatbilst Padomes piemērotajam kritērijam.

6. Septītais pamats ir saistīts ar prasības pieteikuma sagrozīšanu

Prasītājas izvirzītos pamatus saistībā ar prettiesiskumu reducējot līdz tikai vienai pienākuma norādīt pamatojumu neizpildei, Vispārējā tiesa esot sagrozījusi prasības pieteikumu.

____________

1 Spriedums, 2013. gada 6. septembris, Bank Refah Kargaran/Padome (T-24/11, EU:T:2013:403).