Language of document :

Odvolanie podané 18. februára 2019: Bank Refah Kargaran proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 10. decembra 2018 vo veci T-552/15, Bank Refah Kargaran/Rada

(vec C-134/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Bank Refah Kargaran (v zastúpení: J.-M. Thouvenin, advokát)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, Európska komisia

Návrhy

čiastočne zrušiť rozsudok, ktorý druhá komora Všeobecného súdu Európskej únie vydala 10. decembra 2018 vo veci T-552/15,

vyhovieť návrhom žalobkyne podaným na Všeobecnom súde Európskej únie, a to priznať náhradu majetkovej ujmy vo výške 68 651 319 eur a náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 52 547 415 eur,

subsidiárne, vrátiť vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie,

v oboch prípadoch uložiť Rade Európskej únie povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu odvolania odvolateľka uvádza sedem odvolacích dôvodov.

1. Prvý odvolací dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď uviedol, že nedostatočné odôvodnenie zrušeného rozhodnutia nie je dostatočne závažným porušením pravidla práva Európskej únie.

2. Druhý odvolací dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že v dôsledku skutočnosti, že odvolateľka, ktorej Rada Európskej únie uložila protiprávnu sankciu, podala žalobu a dosiahla zrušenie sankcie, je zbytočné domáhať sa dostatočne závažného porušenia práva na účinnú súdnu ochranu.

3. Tretí odvolací dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď odmietol dôvod, ktorý odvolateľka spresnila vo svojej replike, bez toho, aby overil, ako to vyžaduje judikatúra, či podrobné vysvetlenie tohto dôvodu v replike vyplýva z bežného vývoja debaty vychádzajúcej zo žaloby v priebehu súdneho konania.

4. Štvrtý a piaty odvolací dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď nesprávne vyložil rozsudok vydaný vo veci T-24/111 a domnieval sa, že zistenie, že Rada porušila svoju povinnosť oznámiť odvolateľke skutočnosti zohľadnené v jej neprospech, pokiaľ ide o dôvod pre prijatie opatrení spočívajúcich v zmrazení finančných prostriedkov, nepreukazuje existenciu dostatočne závažného porušenia práva Európskej únie zakladajúceho zodpovednosť Únie.

5. Šiesty odvolací dôvod založený na skreslení žaloby.

Všeobecný súd skreslil žalobu, keď sa s cieľom konštatovať neprípustnosť tvrdenia odvolateľky domnieval, že odvolateľka sa v štádiu žaloby nedovolávala údajnej protiprávnosti založenej na nezlučiteľnosti dôvodu pre zaradenie jej mena na zoznam osôb, na ktoré sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia, s kritériom uplatneným Radou.

6. Siedmy odvolací dôvod založený na skreslení žaloby.

Všeobecný súd skreslil žalobu, keď obmedzil dôvody protiprávnosti uvedené odvolateľkou iba na porušenie povinnosti uviesť odôvodnenie.

____________

1 Rozsudok zo 6. septembra 2013, Bank Refah Kargaran/Rada (T-24/11, EU:T:2013:403).