Language of document :

Överklagande ingett den 18 februari 2019 av Bank Refah Kargaran av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 10 december 2018 i mål T-552/15, Bank Refah Kargaran mot rådet

(Mål C-134/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Bank Refah Kargaran (ombud: J.-M. Thouvenin, avocat)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

delvis upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal (andra avdelningen) meddelade den 10 december 2018 i mål T-552/15,

i första hand, bifalla de yrkanden som klaganden framställde vid Europeiska unionens tribunal, det vill säga yrkande om skadestånd för ekonomisk skada med ett belopp på 68 651 319 euro och för ideell skada med ett belopp på 52 547 415 euro,

i andra hand, återförvisa målet till tribunalen,

i båda fallen, förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna vid båda instanserna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden sju grunder.

1. Första grunden: Felaktig rättstillämpning

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den slog fast att den otillräckliga motiveringen av det ogiltigförklarade beslutet inte är ett tillräckligt allvarligt åsidosättande av en unionsrättslig bestämmelse.

2. Andra grunden: Felaktig rättstillämpning

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den slog fast att den omständigheten att en sökande som påförts en olaglig sanktion av Europeiska unionens råd har väckt talan och fått sanktionen ogiltigförklarad medför att påståendet om ett tillräckligt allvarligt åsidosättande av rätten till ett effektivt rättsligt skydd, blir verkningslöst.

3. Tredje grunden: Felaktig rättstillämpning

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den inte beaktade en grund som klaganden preciserade i sin replik, utan att i enlighet med rättspraxis pröva om utvecklingen av denna grund i repliken följer av den naturliga utvecklingen av den diskussion som inletts genom ansökan under tvistemålsförfarandet.

4. Fjärde och femte grunderna: Felaktig rättstillämpning

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning i det att den gjorde en felaktig tolkning av domen i målet T-24/111 , och i det att den bedömde att fastställandet att rådet har åsidosatt sin skyldighet att med klaganden kommunicera de uppgifter som lagts den till last vad gäller skälet för åtgärderna att frysa tillgångar, inte styrker att det föreligger ett tillräckligt allvarligt åsidosättande av en unionsrättslig bestämmelse som ger upphov till skadeståndsansvar för unionen.

5. Sjätte grunden: Missuppfattning av ansökan

Tribunalen har missuppfattat ansökan i det att den, för att slå fast att klagandens argument inte kunde prövas, ansåg att klaganden i sin ansökan inte hade gjort gällande rättstridighet avseende den omständigheten att skälet för att ta upp klagandens namn i förteckningarna över personer som omfattas av de restriktiva åtgärderna inte var förenligt med det kriterium som rådet tillämpade.

6. Sjunde grunden: Missuppfattning av ansökan

Tribunalen har missuppfattat ansökan i det att den begränsade antalet grunder om rättstridighet som klaganden åberopade till att enbart avse grunden om åsidosättande av motiveringsskyldigheten.

____________

1 Dom av den 6 september 2013, Bank Refah Kargaran/rådet (T-24/11, EU:T:2013:403).