Language of document :

Преюдициално запитване от Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Австрия), постъпило на 4 март 2019 г. — NK/MS и AS

(Дело C-208/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Страни в главното производство

Жалбоподател: NK

Ответник: MS, AS

Преюдициални въпроси

Представлява ли договорът между архитект и потребител, с който архитектът приема да извърши (само) проектирането на нова еднофамилна къща и да изготви съответните проекти, договор „за строеж на нови сгради“ по смисъла на член 3, параграф 3, буква е) от Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1 ?

При отрицателен отговор на първия въпрос:

Представлява ли договорът между архитект и потребител, с който архитектът приема да извърши проектирането на нова еднофамилна къща и да изготви съответните проекти в съответствие с указанията и желанията на възложителите, договор за „доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или недвусмислено персонализирани“ по смисъла на член 16, буква в) и член 2, точки 3 и 4 от Директива 2011/83/ЕС?

____________

1 ОВ L 304, 2011 г., стр. 64.