Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Rakousko) dne 4. března 2019 – NK v. MS a AS

(Věc C-208/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesgerichts für Zivilrechtssachen Graz

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: NK

Žalovaní: MS, AS

Předběžné otázky

Představuje smlouva mezi architektem a spotřebitelem, podle níž je architekt povinen dodat (pouze) projekt novostavby rodinného domu, včetně vyhotovení příslušné projektové dokumentace, smlouvu „týkající se výstavby nových budov“ ve smyslu čl. 3 odst. 3 písm. f) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES1 ?

V případě záporné odpovědi na první otázku:

Představuje smlouva mezi architektem a spotřebitelem, podle níž je architekt povinen vyhotovit projekt novostavby rodinného domu dle požadavků a přání zadavatele, spolu s příslušnou projektovou dokumentací, smlouvu o dodání „zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo zboží [jednoznačně] přizpůsobeného osobním potřebám“ ve smyslu čl. 16 písm. c) a čl. 2 bodů 3 a 4 směrnice 2011/83/EU?

____________

1 Úř. věst. 2011, L 304, s. 64.