Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Østrig) den 4. marts 2019 – NK mod MS og AS

(Sag C-208/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Parter i hovedsagen

Sagsøger og appellant: NK

Sagsøgte og indstævnte: MS og AS

Præjudicielle spørgsmål

Udgør en aftale mellem en arkitekt og en forbruger, ifølge hvilken arkitekten (kun) skal forestå projekteringen af et nyt enfamiliehus, der skal opføres, herunder udarbejdelse af planer, en aftale »om opførelse af nye ejendomme« som omhandlet i artikel 3, stk. 3, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 1 ?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende:

Udgør en afta1e mellem en arkitekt og en forbruger, ifølge hvilken arkitekten forpligter sig til i henhold til ordregivernes anvisninger og ønsker at projektere et nyt enfamiliehus, der skal opføres, og i den forbindelse skal udarbejde planer, en aftale om levering af »varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg« som omhandlet i artikel 16, litra c), og artikel 2, nr. 3) og 4), i direktiv 2011/83/EU?

____________

1 EUT 2011, L 304, s. 64.