Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Austria) 4. märtsil 2019 – NK versus MS ja AS

(kohtuasi C-208/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Põhikohtuasja pooled

Hageja: NK

Kostjad: MS, AS

Eelotsuse küsimused

1.    Kas arhitekti ja tarbija vahel sõlmitud leping, mille sisu kohaselt peab arhitekt (ainult) teostama uue, ehitatava üheperekonnaelamu projekteerimise, kaasa arvatud ehitusprojektide koostamine, on leping „uute hoonete ehitamiseks“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ, artikli 3 lõike 3 punkti f tähenduses1 ?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on eitav:

Kas arhitekti ja tarbija vahelise lepingu puhul, mille sisu kohaselt peab arhitekt vastavalt oma tellijate juhistele ja soovidele teostama uue, ehitatava üheperekonnaelamu projekteerimise ja seoses sellega koostama ehitusprojektid, on tegemist lepinguga „sellise kauba tarnimiseks, mis on valmistatud tarbija esitatud nõuete järgi või mis on selgelt kohandatud konkreetse tarbija vajadustele“ direktiivi 2011/83/EL artikli 16 punkti c ja artikli 2 punktide 3 ja 4 tähenduses?

____________

1 ELT 2011, L 304, lk 64.