Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Itävalta) on esittänyt 4.3.2019 – NK v. MS ja AS

(asia C-208/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Pääasian asianosaiset

Valittaja: NK

Vastapuolet: MS ja AS

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko arkkitehdin ja kuluttajan välinen sopimus, jonka sisällön mukaan arkkitehdin tehtävänä on (ainoastaan) rakennettavan uuden omakotitalon suunnittelu piirustusten laatiminen mukaan luettuna, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta 25.10.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU1 3 artiklan 3 kohdan f alakohdassa tarkoitettu sopimus, joka koskee ”uusien rakennusten rakentamista”?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

Onko arkkitehdin ja kuluttajan välinen sopimus, jonka sisällön mukaan arkkitehdin tehtävänä on rakennettavan uuden omakotitalon suunnittelu toimeksiantajansa vaatimusten ja toiveiden mukaisesti ja arkkitehdin on tässä yhteydessä laadittava piirustukset, direktiivin 2011/83/EU 16 artiklan c kohdassa ja 2 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu sopimus ”sellaisten tavaroiden toimittamisesta, jotka on valmistettu kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaaviksiˮ?

____________

1 EUVL 2011, L 304, s. 64.