Language of document :

2019 m. kovo 4 d. Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NK / MS ir AS

(Byla C-208/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė ir apeliantė: NK

Atsakovai ir kitos apeliacinio proceso šalys: MS ir AS

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar architekto ir vartotojo sutartis, pagal kurią architektas turi (tik) suprojektuoti naują individualų namą, įskaitant projektų parengimą, yra sutartis „dėl naujų pastatų statymo“, kaip tai suprantama pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES1 dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB, 3 straipsnio 3 dalies f punktą?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

    Ar architekto ir vartotojo sutartis, pagal kurią architektas turi suprojektuoti naują individualų namą pagal užsakovų nurodymus ir pageidavimus ir šiuo tikslu parengti atitinkamus projektus, yra sutartis dėl „prekių, pagamintų pagal vartotojo nurodytas specifikacijas arba aiškiai pritaikytų jo asmeninėms reikmėms“ tiekimo, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2011/83/ES 16 straipsnio c punktą ir 2 straipsnio 3 ir 4 punktus?

____________

1 OL L 304, 2011, p. 64.