Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 4. martā iesniedza Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Austrija) – NK/MS un AS

(Lieta C-208/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Pamatlietas puses

Prasītāja: NK

Atbildētāji: MS, AS

Prejudiciālie jautājumi

Vai līgums starp arhitektu un patērētāju, saskaņā ar kuru arhitekts (tikai) nodrošina jaunas vienas ģimenes dzīvojamās mājas projektēšanu, ieskaitot projekta izstrādi, ir līgums “par jaunu ēku būvēšanu” Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/83/ES (2011. gada 25. oktobris) par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK 1 3. panta 3. punkta f) apakšpunkta izpratnē.

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša:

Vai līgums starp arhitektu un patērētāju, saskaņā ar kuru arhitekts ir atbildīgs par jaunas vienas ģimenes dzīvojamās mājas projektēšanu atbilstoši klientu specifikācijām un vēlmēm un attiecīga projekta izstrādi šajā sakarā, ir līgums par “tādu preču piegādi, kas izgatavotas pēc patērētāja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas,” Direktīvas 2011/83 16. panta c) punkta un 2. panta 3) un 4) punkta izpratnē?

____________

1 OV 2011, L 304, 64. lpp.