Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Austria) la 4 martie 2019 – NK/MS și AS

(Cauza C-208/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Părțile din procedura principală

Reclamantă și apelantă: NK

Pârâți și intimați: MS, AS

Întrebările preliminare

Un contract încheiat între un arhitect și un consumator, potrivit căruia arhitectul trebuie să efectueze (numai) proiectarea construcției unei case unifamiliale noi, inclusiv elaborarea planurilor, reprezintă un contract „având ca obiect construirea unor clădiri noi” în sensul articolului 3 alineatul (3) litera (f) din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului1 ?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare:

Un contract încheiat între un arhitect și un consumator, potrivit căruia arhitectul se angajează să efectueze proiectarea construcției unei case unifamiliale noi, în conformitate cu cerințele și dorințele beneficiarilor săi și, în acest context, arhitectul trebuie să elaboreze planuri, reprezintă un contract de furnizare de „bunuri confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar” în sensul articolului 16 litera (c) și al articolului 2 punctele 3 și 4 din Directiva 2011/83/UE?

____________

1 JO 2011, L 304, p. 64.