Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Avstrija) 4. marca 2019 – NK/MS, AS

(Zadeva C-208/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnica: NK

Toženi stranki in nasprotni stranki v pritožbenem postopku: MS, AS

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je pogodba med arhitektom in potrošnikom, v skladu z vsebino katere je arhitekt zadolžen (le) za načrtovanje nove enodružinske hiše, vključno z izdelavo načrtov, pogodba „za izgradnjo novih stavb“ v smislu člena 3(3)(f) Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta1 ?

Če je odgovor na vprašanje 1 nikalen:

Ali je pogodba med arhitektom in potrošnikom, v skladu z vsebino katere je arhitekt zadolžen za načrtovanje nove enodružinske hiše v skladu z zahtevami in željami naročnikov, v zvezi s čimer mora izdelati načrte, pogodba o dobavi „blaga, narejenega po podrobnem opisu ali osebnih željah potrošnika“ v smislu členov 16(c) in 2, točki 3 in 4, Direktive 2011/83/EU?

____________

1 UL 2010 L 304, str. 64.