Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Österrike) den 4 mars 2019 – NK mot MS och AS

(Mål C-208/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Parter i det nationella målet

Klagande: NK

Motpart: MS och AS

Tolkningsfrågor

Ska ett avtal mellan en arkitekt och en konsument, i vilket det fastställs att arkitekten (enbart) ska svara för projektering av ett nytt enfamiljshus, inbegripet upprättande av ritningar, likställas med ett avtal ”om uppförande av nya byggnader”, i den mening som avses i artikel 3.3 f i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG1 ?

Om fråga 1 besvaras nekande:

Ska ett avtal mellan en arkitekt och en konsument, i vilket det fastställs att arkitekten ska svara för projektering av ett nytt enfamiljshus i enlighet med sin uppdragsgivares riktlinjer och önskemål och i samband med detta upprätta ritningar, likställas med ett avtal om tillhandahållande av ”varor som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som har getts en tydlig personlig prägel”, i den mening som avses i artikel 16 c och artikel 2.3 och 2.4 i direktiv 2011/83/EU?

____________

1 EUT L 304, 2011, s. 64.