Language of document :

Преюдициално запитване от Curtea de Apel Bucureşti (Румъния), постъпило на 11 февруари 2019 г. — Krakvet sp. z o.o. sp.k./Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(Дело C-108/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Bucureşti

Страни в главното производство

Жалбоподател: Krakvet sp. z o.o. sp.k.

Ответници: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Преюдициален въпрос

Следва ли в рамките на продажба на стоки чрез онлайн магазин член 33 от Директива 2006/1121 да се тълкува в смисъл, че не се прилага в случаите, в които клиентът сключва пряко договор за превоз на стоките от държавата членка на доставчика до своята държава членка с оглед на предлаганите от доставчика възможности за спедиция, когато превозът не се извършва за сметка на доставчика?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).