Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bucureşti (Rumunia) w dniu 11 lutego 2019 r. – Krakvet sp. z o.o. sp.k. / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(Sprawa C-108/19)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Bucureşti

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca apelację: Krakvet sp. z o.o. sp.k.

Druga strona postępowania apelacyjnego: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Pytanie prejudycjalne

Czy w ramach sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego art. 33 dyrektywy 2006/1121 należy interpretować w ten sposób, że nie ma on zastosowania w przypadku, gdy klient bezpośrednio zawiera umowę na usługę transportu towarów z państwa członkowskiego dostawcy do własnego państwa członkowskiego zgodnie z opcjami wysyłki oferowanymi przez dostawcę, zważywszy, że transport nie jest realizowany na rzecz dostawcy?

____________

1 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1).