Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) 11. februára 2019 – Krakvet sp. z o.o. sp.k./Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(vec C-108/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Bucureşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka (žalobkyňa v prvom stupni): Krakvet sp. z o.o. sp.k.

Odporcovia (žalovaní v prvom stupni): Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 33 smernice 2006/1121 vykladať v súvislosti s predajom tovaru prostredníctvom online obchodu v tom zmysle, že sa nevzťahuje na prípad, keď zákazník priamo zmluvne zabezpečuje službu prepravy tovaru z členského štátu dodávateľa do vlastného členského štátu, a to v súlade s možnosťami odoslania ponúknutými dodávateľom, so zreteľom na skutočnosť, že preprava sa nevykonáva na účet dodávateľa?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (smernica o DPH) (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).