Language of document :

Жалба, подадена на 21 февруари 2019 г. от Razan Othman срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 декември 2018 г. по дело T-416/16, Othman/Съвет

(Дело C-158/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Razan Othman (представител: E. Ruchat, avocat)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

–    да приеме, че жалбата на жалбоподателя е допустима и основателна;

–    в резултат от това да отмени решение от 12 декември 2018 г. на Общия съд на Европейския съюз по дело T-416/16, Razan Othman/Съвет на Европейския съюз;

    и да се произнесе по същество, като:

–    отмени Решение (ОВППС) 2016/850 от 27 май 2016 година1 последващите актове за неговото изпълнение в частта им относно жалбоподателя;

–    осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски в настоящото производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква три основания:

Първото основание е грешка при прилагане на правото, тъй като Общият съд е нарушил правото на жалбоподателя да бъде изслушан преди приемането на нови ограничителни мерки, което е установено в член 41 от Хартата на основните права.

Второто основание е грешка при прилагане на правото и изопачаване на фактите, тъй като Общият съд не е взел предвид материалите, които е представил жалбоподателят в подкрепа на жалбата си за отмяна, с оглед на това да докаже, че не поддържа сирийския режим.

Третото основание е грешка при прилагане на правото, тъй като Общият съд не се е произнесъл по членове 27 и 28 от Решение 2013/255/ ОВППС2 , съгласно които принадлежността към семейство Al-Assad или към семейство Makhlouf съставлява самостоятелен критерий, обосноваващ налагането на незаконосъобразна санкция, като в същото време обръща тежестта на доказване.

____________

1 Решение (ОВППС) 2016/850 на Съвета от 27 май 2016 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 141, стр. 125).

2 Решение 2013/255/ОВППС на Съвета от 31 май 2013 година относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 147, стр. 14).