Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. února 2019 Razan Othman proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 12. prosince 2018 ve věci T-416/16, Othman v. Rada

(Věc C-158/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Razan Othman (zástupce: E. Ruchat, advokát)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

prohlásil žalobu navrhovatelky za přípustnou a opodstatněnou;

v důsledku toho zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 12. prosince ve věci T-416/16, Razan Othman v. Rada Evropské unie;

a ve věci nově rozhodl tak, že:

rozhodnutí (SZBP) 2016/850 ze dne 27. května 20161 a na něj navazující prováděcí akty se zrušují v rozsahu, v němž se týkají navrhovatelky;

Radě Evropské unie se ukládá náhrada nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku uplatňuje navrhovatelka tři důvody:

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení, jelikož Tribunál porušil právo navrhovatelky být vyslechnuta před přijetím nových opatření, které je zakotveno v článku 41 Listiny základních práv.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází ze zkreslení skutečností, jelikož Tribunál nezohlednil články, které navrhovatelka předložila na podporu své žaloby na neplatnost za účelem prokázání, že nepodporuje syrský režim.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení, jelikož Tribunál nekonstatoval protiprávnost článků 27 a 28 rozhodnutí 2013/255/SZBP2 , podle nichž příslušnost k rodině Al-Assad nebo rodině Makhlouf představuje samostatné kritérium odůvodňující uložení sankcí, čímž zároveň převrátil důkazní břemeno.

____________

1 Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/850 ze dne 27. května 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 141,s. 125).

2 Rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 147, s. 14).