Language of document :

Razan Othmani 21. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 12. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-416/16: Othman versus nõukogu

(kohtuasi C-158/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Razan Othman (esindaja: advokaat E. Ruchat)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu

Apellandi nõuded

tunnistada apellandi apellatsioonkaebus vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

sellest tulenevalt tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-416/16, Razan Othman vs. Euroopa Liidu Nõukogu.

Ja teha kohtuasjas uus otsus, millega:

tühistatakse 27. mai 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/8501 ja selle hilisemad rakendusaktid apellanti puudutavas osas;

mõistetakse kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduses esitab apellant kolm väidet:

Esimene väide, mille kohaselt on rikutud õigusnormi, kuna Üldkohus rikkus põhiõiguste harta artiklist 41 tulenevat apellandi õigust olla enne uute piiravate meetmete võtmist ära kuulatud.

Teine väide puudutab õigusnormi rikkumist ja faktide moonutamist, sest Üldkohus jättis väidetavalt tähelepanuta artiklid, mille apellant esitas oma tühistamishagi põhjendamiseks, tõendades, et ta ei toeta Süüria režiimi.

Kolmas väide puudutab õigusnormi rikkumist seetõttu, et Üldkohus ei pidanud õigusvastaseks otsuse 2013/255/ÜVJP2 punkte 27 ja 28, mille kohaselt on Assadi või Makhloufi perekonna liikmeks olemine iseseisev tingimus, mille täitmine õigustab sanktsioonide kehtestamist, pöörates samas ümber tõendamiskoormise.

____________

1 Nõukogu 27. mai 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/850, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 141, lk 125).

2 Nõukogu 31. mai 2013. aasta otsus 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 147, lk 14).