Language of document :

Valitus, jonka Razan Othman on tehnyt 21.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-416/16, Othman v. neuvosto, 12.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-158/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Razan Othman (edustaja: E. Ruchat, avocat)

Muu osapuoli: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Valittajan valitus on otettava tutkittavaksi ja todettava perustelluksi, minkä johdosta

unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-416/16, Razan Othman v. Euroopan unionin neuvosto, 12.12.2018 antama tuomio on kumottava ja asiassa on annettava uusi, seuraavansisältöinen ratkaisu:

on kumottava 27.5.2016 annettu päätös (YUTP) 2016/8501 ja sen myöhemmät täytäntöönpanotoimet siltä osin kuin ne koskevat valittajaa

on velvoitettava Euroopan unionin neuvosto korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja esittää valituksensa tueksi kolme valitusperustetta.

Ensimmäisen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se jätti huomiotta valittajan oikeuden tulla kuulluksi, joka on vahvistettu perusoikeuskirjan 41 artiklassa, ennen uusien rajoittavien toimenpiteiden toteuttamista.

Toisen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen ja otti tosiseikat vääristyneellä tavalla huomioon, kun se ei ottanut huomioon seikkoja, jotka valittaja esitti kumoamiskanteensa tueksi osoittaakseen, että hän ei tukenut Syyrian hallintoa.

Kolmannen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se ei todennut, että päätöksen 2013/255/YUTP2 27 ja 28 artiklan säännökset, joiden mukaan pelkkä kuuluminen Al-Assadin tai Makhloufin perheeseen on itsenäinen arviointiperuste, joka oikeuttaa seuraamuksen määräämiseen, ovat lainvastaisia, ja käänsi näin samalla todistustaakan.

____________

1 Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta 27.5.2016 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2016/850 (EUVL 206, L 141, s. 125).

2 Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 31.5.2013 annettu neuvoston päätös 2013/255/YUTP (EUVL 2013, L 147, s. 14).