Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 21. februārī Razan Othman iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2018. gada 12. decembra spriedumu lietā T-416/16 Othman/Padome

(Lieta C-158/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Razan Othman (pārstāvis: E. Ruchat, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

atzīt apelācijas sūdzības iesniedzējas sūdzību par pieņemamu un pamatotu;

rezultātā, atcelt 2018. gada 12. decembra spriedumu, ko Eiropas Savienības Vispārējā tiesa ir taisījusi lietā T-416/16 Razan Othman/Eiropas Savienības Padome;

un, taisot jaunu spriedumu:

atcelt 2016. gada 27. maija Lēmumu (KĀDP) 2016/850 1 un tam sekojošos izpildes aktus, ciktāl tie attiecas uz apelācijas sūdzības iesniedzēju;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza trīs pamatus:

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka esot pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, jo Vispārējā tiesa neesot ievērojusi apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesības tikt uzklausītai pirms jaunu ierobežojošu pasākumu pieņemšanas, kas nostiprinātas Pamattiesību hartas 41. pantā.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka esot pieļauta kļūda tiesību piemērošanā un esot sagrozīti fakti, ignorējot rakstus, ko apelācijas sūdzības iesniedzēja esot iesniegusi savas prasības atcelt tiesību aktu pamatojumam, lai pierādītu, ka viņa neatbalsta Sīrijas režīmu.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka esot pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, jo Lēmuma 2013/255/KĀDP 2 27. un 28. panta normas, saskaņā ar kurām piederēšana Al-Assad vai Makhlouf ģimenēm ir autonoms kritērijs, kas pamato soda uzlikšanu, netika atzītas par nelikumīgām, tādējādi apvēršot pierādīšanas pienākumu.

____________

1 Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/850 (2016. gada 27. maijs), ar ko groza Lēmumu 2011/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (OV L 141, 125. lpp.).

2 Padomes Lēmums 2013/255/KĀDP (2013. gada 31. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju ( OV L 147, 14. lpp. ).