Language of document :

Odvolanie podané 21. februára 2019: Razan Othman proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 12. decembra 2018 vo veci T-416/16, Othman/Rada

(vec C-158/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Razan Othman (v zastúpení: E. Ruchat, advokát)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy

vyhlásiť žalobu odvolateľa za prípustnú a dôvodnú;

v dôsledku toho zrušiť rozsudok z 12. decembra 2018, ktorý vyhlásil Všeobecný súd Európskej únie vo veci T-416/16, Razan Othman/Rada Európskej únie,

a ďalej vo veci rozhodnúť takto:

zrušiť rozhodnutie (SZBP) 2016/850 z 27. mája 20161 a jeho nasledujúce vykonávacie akty v rozsahu, v akom sa týkajú odvolateľa,

uložiť Rade Európskej únie povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania uvádza odvolateľ tri odvolacie dôvody:

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení, keďže Všeobecný súd porušil právo odvolateľa byť vypočutý pred prijatím nových reštriktívnych opatrení, ktoré je zakotvené v článku 41 Charty základných práv.

Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení a na skreslení faktov, keďže Všeobecný súd nezohľadnil skutočnosti predložené odvolateľom na podporu jeho žaloby o neplatnosť na účely preukázania, že nepodporoval sýrsky režim.

Tretí odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení, keďže Všeobecný súd nerozhodol, že ustanovenia 27 a 28 rozhodnutia 2013/255/SZPB2 , podľa ktorých príslušnosť k rodine Al-Assad alebo Makhlouf predstavuje samostatné kritérium odôvodňujúce uloženie sankcie, sú protiprávne, čím došlo k obráteniu dôkazného bremena.

____________

1 Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/850 z 27. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 141, 2016, s. 125).

2 Rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 147,2013, s. 14).