Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 11. februar 2019 – Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG mod Forbundsrepublikken Tyskland

(Sag C-101/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesverwaltungsgericht

Parter i hovedsagen

Sagsøger, appellant og revisionsappellant: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Sagsøgt, appelindstævnt og revisionsindstævnt: Forbundsrepublikken Tyskland

Præjudicielle spørgsmål

Indeholder artikel 69 i direktiv 2001/83/EF 1 udtømmende kriterier vedrørende det tilladte indhold af indlægssedlen til de i artikel 14, stk. 1, omhandlede lægemidler, eller kan der medtages andre oplysninger som omhandlet i artikel 62 i direktiv 2001/83/EF?

Kan oplysninger om doseringen af de lægemidler, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, i direktiv 2001/83/EF, være oplysninger, der kan være nyttige for patienten som omhandlet i artikel 62 i direktiv 2001/83/EF?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6.11.2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT 2001, L 311, s. 67) som er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/26/EU af 25.10.2012 (EUT 2012, L 299, s. 1).