Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 11.2.2019 – Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG v. Saksan valtio

(asia C-101/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Vastapuoli: Saksan valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

Säädetäänkö direktiivin 2001/83/EY1 69 artiklassa tyhjentävästi 14 artiklan 1 kohdassa mainitun lääkkeen pakkausselosteen sallitusta sisällöstä, vai saadaanko siihen sisällyttää muita tietoja direktiivin 2001/83/EY 62 artiklassa tarkoitetulla tavalla?

Voivatko direktiivin 2001/83/EY 14 artiklan 1 kohdassa mainitun lääkkeen annostusta koskevat tiedot olla tietoja, jotka ovat hyödyllisiä potilaalle direktiivin 2001/83/EY 62 artiklassa tarkoitetulla tavalla?

____________

1 Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6.11.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY (EYVL 2001, L 311, s. 67), sellaisena kuin se on muutettuna 25.10.2012 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2012/26/EU (EUVL 2012, L 299, s. 1).