Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 11 februari 2019 – Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-101/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland

Tolkningsfrågor

1.    Innehåller artikel 69 i direktiv 2001/83/EG1 uttömmande föreskrifter om det tillåtna innehållet i bipacksedeln för sådana läkemedel som avses i artikel 14.1 eller får annan information, i den mening som avses i artikel 62 i samma direktiv inkluderas?

2.    Kan doseringsanvisningar för sådana läkemedel som avses i artikel 14.1 i direktiv 2001/83/EG vara information som för patienterna är av sådan betydelse som avses i artikel 62 i samma direktiv?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 2001, s. 67, senast ändrad genom EUT L 239, 2014, s. 81), i dess ändrade lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/26/EU av den 25 oktober 2012 (EUT L 299, 2012, s. 1).