Language of document :

Преюдициално запитване от Landesgericht Salzburg (Австрия), постъпило на 15 февруари 2019 г. — ZS/PVA Landesstelle Salzburg

(Дело C-118/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesgericht Salzburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: ZS

Ответник: PVA Landesstelle Salzburg

С определение на председателя на Съда от 22 март 2019 г. делото се заличава от регистъра на Съда.

____________