Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Salzburg (Austria) w dniu 15 lutego 2019 r. – ZS / PVA Landesstelle Salzburg

(Sprawa C-118/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Landesgericht Salzburg

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: ZS

Strona przeciwna: PVA Landesstelle Salzburg

Postanowieniem Prezesa Trybunału z dnia 22 marca 2019 r. sprawa została wykreślona z rejestru Trybunału.

____________