Language of document :

Определение на председателя на Съда от 31 януари 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Nürnberg — Германия) — Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC

(Дело C-701/18)1

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 OВ C 72, 25.2.2019 г.