Language of document :

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 31 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Nürnberg - Niemcy) – Geld-für-Flug GmbH / Ryanair DAC

(Sprawa C-701/18)1

Język postępowania: niemiecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 72 z 25.2.2019.